Romaversitas Projekt / Romaversitas Project

TémakörSzociális kohézió, gyermek- és egészségvédelem
Szervezet neveRomaversitas Alapítvány (Romaversitas Foundation)
Telefon+36 1 352 45 00
E-mailromaversitas@chello.hu
Honlapwww.romaversitas.hu
ProjektfelelősHavas Gábor
Projekt időszaka2008-08-25 ... 2009-08-24
Támogatás összege40000 EUR

A projekt konkrét célja

A felsőoktatásban tanuló roma fiatalokat segítő Romaversitas képzési rendszerének megújítása, új készségfejlesztő program beindítása, hogy a hallgatók sikeresen fejezzék be tanulmányaikat, növekedjék annak esélye, hogy ne csak a minimálisan elvárható tanulmányi követelményeket teljesítsék, és hogy a kiemelkedő képességű hallgatók be tudjanak lépni a mesterképzésbe, majd a Ph.D. programokba.

 

Célcsoport(ok)

Közvetlen

A programba korábban felvett, a felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló 35 roma fiatal.
A programba a 2008/2009-es tanévtől felvett, a felsőoktatásban második évfolyamon, nappali tagozaton tanuló 10 roma fiatal.

Közvetett

Alacsony iskolázottságú szülőkkel rendelkező, a felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló kb. 500 roma fiatal.
A programban részt vevő roma fiatalok közreműködésével folyó esélyegyenlőségi, esélyteremtő civil szervezeti programok kedvezményezettjei.


Tevékenységek

Előkészítés

A programba bekerülő valamennyi fiatallal a szeptemberi beiratkozás alkalmával interjú készül, majd tisztázásra kerülnek a jövőre vonatkozó terveik.
A hallgatóknak két szolgáltatáscsoportot ajánlunk fel, a szakmai előmenetelüket segítő, illetve az egyéni készségeiket fejlesztő programcsomagokat. Mindkét csomagból legalább egy-egy programelemet kötelező választani. Ezután kerül sor a tanulmányi szerződés megkötésére, amely a hallgató összes vállalását tartalmazza.

Szabadegyetemi hétvégék

A hallgatók kéthetente, péntek délutántól szombat délutánig vesznek részt a szabadegyetemi programokon. Valamennyi diák étkezéséről az alapítvány gondoskodik, a vidékieknek szállást biztosítunk és fizetjük az utazás költségeit.

Tutori képzés

A tutori képzés a tehetség minél gyorsabb és teljesebb kibontakoztatását, a választott szakterületre vonatkozó tudás elmélyítését szolgálja, és elsősorban azoknak a hallgatóknak szól, akiknek a tanulmányi kötelezettségek teljesítése nem jelent problémát, ugyanakkor van kialakult speciális érdeklődési területük.

Tanulmányi felkészítés

A félévek elején minden hallgatóval egyeztetésre kerül, hogy abban a félévben az egyes tárgyakhoz kapcsolódóan milyen tanulmányi kötelezettségeknek (vizsga, beszámoló, dolgozat, zárthelyi stb.) kell eleget tenniük.
A felmért igények alapján személyre szabott felkészítés biztosítása.

Szakszemináriumok

Kéthetenként, szombaton, Budapesten, a hallgatók rendszeres feladatokat kapnak a szemináriumvezetőktől, és a foglalkozások a témák közös feldolgozását segítik elő. A 2008/2009-es tanévben az alábbi szemináriumok indulnak: roma társadalomtörténet, alternatív pedagógia, jog, kvalitatív módszertan. A tanév elején minden hallgatónak választania kell a felkínált lehetőségek közül; a választott szemináriumon való részvétel kötelező.

Nyelvtanulás

Minden olyan hallgatónak, akinek erre szüksége van, a tudásszintjének megfelelő nyelvtanulás lehetőség bizosítása.

Informatikai képzés

Azok a hallgatók, akik igénybe veszik a szolgáltatást, budapesti és pécsi ECDL-tanfolyamon vehetnek részt. A választott modulból minden hallgatónak sikeres vizsgát kell tennie, a sikertelen vizsga ösztöndíjmegvonással jár.

Készségfejlesztő program

A mentális problémák (önértékelési zavarok, kisebbrendűségi komplexusok, konfliktusos viszony a családdal, a kibocsátó közeggel, öngyűlölet, a motivációs szintet csökkentő szorongás, stb.) feldolgozásának megkönnyítése és a kompetenciahiányok (az írásbeli és szóbeli kifejező készség hiányosságai, a konfliktuskezelés nehézségei, az álláskereséshez szükséges kompetenciák hiánya, stb.) csökkentése.

Interkulturális kommunikáció és konfliktusmegelőzés

13 alkalomból konfliktusmegelőző és -kezelő tréning biztosítása.

Prezentáljunk! - Az álláskereséssel összefüggő készségek fejlesztése

A 13 alkalomból álló tréning a prezentáció, a tárgyalástechnika, a felvételi beszélgetés alapvető technikáival ismerteti meg a hallgatókat.

Drámajáték

Az egyéni problémák, családi nehézségek és az egyetemista léttel járó feszültségek feldolgozásra drámajátékot segítségével.

Trénerképzés, antidiszkriminációs trénerképzés

Mentorprogram, kortárssegítés

A jelenlegi hallgatóknak a volt hallgatókra épülő folyamatos mentorálása.

Önismereti csoport

A pszichológus által vezetett, 10 fős, zárt önismereti csoport fő témája az identitás és az identitás vállalásának nehézségei.

Egyéni pszichoterápia

Egyéni pszichoterápiá bizosítása egy háromfős pszichológus stábbal.

Kapcsolatépítési szolgáltatás

A cégekkel és civil szervezetekkel való kapcsolatépítés és együttműködés szervezésére és összefogására félállású munkatárs szerződtetése. A munkatárs feladata: egyéni interjúk felvétele a hallgatókkal, kapcsolatépítés és –tartás a szóba jövő intézményekkel.

Kapcsolatépítés civil szervezetekkel

(Az erre önként vállalkozó hallgatók szakiránnyal összehangolt részvétele a romák helyzetének javítását szolgáló civil szervezeti programokban)

Kapcsolatépítés cégekkel, intézményekkel

Személyre szabott, a hallgatók szándékainak, törekvéseinek, érdeklődési körének figyelembe vételével szakmai gyakorlati helyek szervezése, illetve konzultációs szakemberek biztosítása a hallgatóknak.

 

Eredmények

A hallgatók az Artemisszió Alapítvány képzéssorozatán vettek részt.


1. alkalom (szeptember 20.) : Bevezetés, kommunikáció - interkulturalitás. Az első képzési alkalom két részből állt: bemutatkozás; illetve a kommunikáció egyes aspektusainak (tudatos, tudattalan, verbális, non-verbális) bemutatása;


2. alkalom (október 4.) Tipikus roma beszédmódok és fogadtatásuk a nem roma társadalomban. Ez alkalommal egy nyelvész-antropológus vázolta fel a „cigányos beszédre" jellemző stílusjegyeket.


3. alkalom (október 18.): Identitás - az identitás kommunikációs stratégiái. Ezen a képzési alkalmon az identitás felépítettségét és rétegzettségét vizsgálták meg, a résztvevők saját önképére építve.


4. alkalom (november 8.): A viselkedés kulturális mozgatórugói. Ezen a képzési alkalmon azt mutatták be egy szimulációs gyakorlat segítségével, hogy egy adott közösségben, egy teljesen normálisnak és hétköznapinak tartott kommunikáció és viselkedésmód mennyire más értelmezésre és fogadtatásra tud lelni egy másik közösség tagjai részéről.


5. alkalom (november 22.): Roma kultúra; kisebbségi kultúra vagy etnikai kultúra? Antropológiai szempontból minden társadalmi csoport rendelkezik olyan kulturális jegyekkel, amelynek alapján megkülönbözteti magát másoktól, vagy amelynek alapján mások megkülönböztetik.


6. alkalom (december 6.) Sztereotípiák és előítéletek. A résztvevők tapasztalati tanulás útján ismerkedtek meg az alábbi fogalmakkal és jelenségekkel: sztereotípia, LÉÉ modell, ethnocentrizmus, stigma, önbeteljesítő jóslat.


7. alkalom (február 7.): Konfliktusok a hétköznapi életben és konfliktusmegoldó stratégiák. Ez alkalommal szimulációs gyakorlatokon keresztül elemezték a konfliktusok összetevőit, életciklusát és a lehetséges megoldásokat.


8. alkalom (február 21.): Az interkulturális konfliktusok természete. Az előző képzési alkalomra építve ez alkalommal a konfliktusok interkulturális dimenzióját elemezték


9. alkalom (március 7.): Interkulturális konfliktusok a mindennapokban. Ezen a napon folytatták a kritikus incidensek elemzését.


10. alkalom (március 21.) Konfliktusok a kisebbségi-többségi viszonyban Ennek a modulnak az volt a célja, hogy megmutassa, milyen cigányképet közvetít ma Magyarországon a média, és feltárja az egyes sztereotip képek eredetét és következményeit.


11. alkalom (április 4.): A negociáció, mint alternatív konfliktuskezelés. Ezen a képzési alkalmon a résztvevők megismerkedtek a negociáció fogalmával és megtanulták alkalmazni, ilyen módon növelve (kreatív) konfliktuskezelő repertoárjukat.


12. alkalom (április 18.): Párbeszéd Kör - konfliktuskezelés helyi közösségekben. A már kialakult konfliktusok hatékony feloldását kínálja a skandináv országokban népszerű Párbeszéd Kör metodika.


13. alkalom (május 9.): Lezárás. A tanév utolsó szemináriumán áttekintették az év során fölmerült kérdéseket, problémákat, és közösen értékelték a tanévet.

 

Tanulmányi felkészítés

A mentorok folyamatos kapcsolatot tartottak a mentorálltakkal, és segítségükre voltak az egyetemi és a Romaversitas hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos kérdésekben való eligazodásban. A mentorok havonta egy alkalommal teamüléseken vettek részt a program tapasztalatainak összegzése, és a bonyolultabb esetek ismertetése, a tapasztalatok megbeszélése céljából. A mentorálltak havonta egyszer egy, a mentoroktól külön alkalommal, szintén teamülésen vettek részt. A találkozások célja az, hogy a mentorálltak egymás között is megosszák tapasztalataikat, beszámoljanak egymásnak arról, hogy milyen konkrét esetekben fordultak a mentorokhoz és milyen segítséget kaptak tőlük.

 

A következő foglalkozásokat tartották:

1. alkalom (szeptember 20.) : Prezentálási alapok 1. Prezentálási alapok, elméleti áttekintés.


2. alkalom (október 4.): Prezentálási alapok 2.


3. alkalom (október 18.): Felvételi beszélgetés, önéletrajz 1. Elméleti alapozás a felvételi beszélgetésekre workshop megközelítéssel: milyen a jó önéletrajz, illetve mire törekszik a felvételiztető és mire a felvételiző. Továbbá a felvételi beszélgetéseknél használt technikák és lehetséges szituációk rövid áttekintése.

4. alkalom (november 8.): Felvételi beszélgetés, önéletrajz 2.


5. alkalom (november 22.): Prezentációs gyakorlat 1. A diákok szabadon választott témában öt perces prezentációval készültek az órára.


6. alkalom (december 6.): Prezentációs gyakorlat 2.


7. alkalom (február 7.): Tárgyalástechnika 1. Tárgyalástechnikai elmélet és gyakorlatok: hogyan létesítsünk üzleti kapcsolatot és hogyan készüljünk fel a tárgyalásra. Workshop: mikor hogyan kommunikáljunk? Mit szeretne a másik? Mit akarunk mi elérni? Hogyan befolyásolja a tárgyalás lefolyását és kimenetelét a tárgyaló felek személyisége, hangulata, előfeltételezései?


8. alkalom (február 21.): Tárgyalástechnika 2.


9. alkalom (március 7.): Tárgyalástechnika 3. Erre az alkalomra meghívták a P&Bert Management Consulting Group Kft. fejvadász munkatársát. Szigethy Ferenc röviden összefoglalta, hogy a felvételi eljárás során milyen szempontokat vesznek figyelembe a cégek HR-esei, majd egyenként értékelte a hallgatók ősszel elkészített önéletrajzát.


10. alkalom (március 21.) Tárgyalástechnika 4. állásinterjú. Erre az alkalomra minden hallgató a fejvadász instrukciói alapján kijavította CV-jét. Szigethy Ferenc a CV-k felhasználásával egyéni és csoportos interjúkat készített a hallgatókkal, és három végzős, éppen munkát kereső ösztöndíjasukkal felvételi beszélgetést modellezett.


11. alkalom (április 4.): Prezentációs gyakorlat 3. Erre az alkalomra a diákok egy új, 15 perces prezentációval készültek.


12. alkalom (április 18.): Prezentációs gyakorlat 3.


13. alkalom (május 9.): Lezárás. A tanév utolsó szemináriumán áttekintették mindazt, amiről az év során szó esett, és közösen értékelték, mi volt az, ami igazán hasznos volt, és gyakorlati segítséget jelentett az álláskeresés, a jelentkezés és az interjúk során.

Ezen kívül a hallgatók nyelvi és tutori képzéseken is részt vehettek.

 

Kapcsolatépítési szolgáltatás

A következő munkáltatókkal vették fel a kapcsolatot:
             • TEVA Magyarország Zrt. PR-vezetőjével. A TEVA vállalta, hogy az első félévben finanszírozza 25 hallgatónk havi ösztöndíját. A tárgyalások eredményeképpen a második félévre is megszületett a támogatási megállapodás. Tovább folynak az egyeztetések arról, hogy a TEVA gyakorlati helyet biztosítson a megfelelő szakokon tanuló ösztöndíjasoknak.
              • Tárgyalások kezdődtek a Civil rádióval: 2009 áprilisától elsősorban kommunikáció szakos, de a média iránt érdeklődő, más szakokon tanuló ösztöndíjasok is lehetőséget kapnak interjúk készítésére vagy akár műsorszerkesztésre. A kapcsolatfelvétel eredményeképpen tárgyalások folynak arról, hogy a Romaversitas Alapítvány és a Civil rádió partnerségi megállapodást köt.
              • Felvették a kapcsolatot a 2008 őszén megnyílt VIII. kerületi Kesztyűgyár Közösségi Házzal annak érdekében, hogy ösztöndíjasok a Kesztyűgyár álláskereső irodájában, baba- mama-klubjában, jogsegélyszolgálatán tölthessék szakmai gyakorlatukat.
              • Tárgyalások folytak a P&Bert Management Consulting Group Kft-vel. A fejvadász cég segítséget nyújtana elsősorban végzős ösztöndíjasoknak az állásinterjúra való felkészülésben. Megállapodás született arról, hogy a cég egyik munkatársa két alkalommal, 2009. március 7-én és 21-én órát tart a Prezentáljunk! című tréning keretében.
               • Felvették a kapcsolatot a Rádió C-vel, hogy a Civil rádióhoz hasonló tartalmú médiapartnerségi megállapodás jöjjön létre. A hallgatók lehetőséget kaptak műsorkészítésre, szerkesztésre. A rádió az alapítvány ösztöndíjasairól szóló portrésorozatot tervez indítani 2009 szeptemberében. Az alapítvány felvételi felhívásáról 20 másodperces spotot készítettek és három héten keresztül naponta négyszer sugározták.

 

 

 

back »